• Latviešu valoda
  • Русский
  • English
  • Eesti
  • Deutsch

Veic tirgus izpēti par suvenīru piegādi

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” veic tirgus izpēti par suvenīru piegādi aģentūrai un tās struktūrvienībām atbilstoši tehniskajās specifikācijās noteiktajam sortimentam.

Pieteikties līdz 22.03.2022.

Tirgus izpēte

ID Nr.: TKMC1.6/22/7

Nosaukums: Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” un to struktūrvienību suvenīru sortiments

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”

2.

 Iepirkuma priekšmets

2.1. Iepirkuma priekšmets ir suvenīru piegāde Gulbenes novada pašvaldības aģentūrai “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” atbilstoši tehniskajā specifikācijā “Dažādi suvenīri” (1.1.pielikums) noteiktajam sortimentam.

2.2. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par iepirkuma atsevišķām pozīcijām (ar nosacījumu, ka konkrētās pozīcijas priekšmets skaita ziņā tiek piedāvāts pilnā pasūtītāja noteiktajā apjomā).

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

No līguma parakstīšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 6.maijam.

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

5.

Pieejamais finansējums

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas:

·         suvenīru  sortimenta apdrukas satura maketēšanu, druku,

·         suvenīru sortimenta izgatavošanu,

·         suvenīru sortimenta piegādi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Džeina Apsīte

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” tūrisma organizatore

26557582

dzeina.apsite@gulbene.lv

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu par katru atsevišķu pozīciju.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

10.1. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

10.2. Pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.

10.4.Pieredzes prasības, iesniedzot piedāvājumu:

10.4.1. Pretendents iepriekšējo 3 gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanai ir veicis 2 līgumu izpildi, kuru ietvaros tas ir piegādājis pasūtītājam vismaz tādus suvenīrus ar apdruku, par kādiem tas iesniedz savu piedāvājumu tirgus izpētē.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

11.1. Pieredzes saraksts, kuram pievienotas pasūtītāja atsauksmes kopijas vai citi dokumenti, kas apliecina atbilstību attiecīgi 10.4.1. punktā noteiktajām prasībām un norāde uz informācijas avotu (interneta saite vai fotogrāfijas) uz izgatavotajiem suvenīriem.

2. Finanšu piedāvājums (sagatavots pēc pielikumā pievienotās formas katrā daļā).

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Uz e-pastu: dzeina.apsite@gulbene.lv

Termiņš: 22.03.2022.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

4 mēneši no iesniegšanas brīža.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, salīdzināšanai un atlasei (suvenīru sortimentu paraugi ar vai bez apdrukas).

15.

Pielikumā

1. Suvenīru sortimenta tehniskā specifikācija (1.1.pielikums).

2. Finanšu piedāvājuma veidlapa (2.1.pielikums).

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *