• Latviešu valoda
 • Русский
 • English
 • Eesti
 • Deutsch

Izsludina pretendentu pieteikšanos vakancei!

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, aicina pieteikties uz atklāta konkursa vakanto Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktora (Profesiju klasifikatora kods 1112 36) amatu.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (vēlama biznesa vai tūrisma vadības jomā);
 • pieredze darbā tūrisma jomā;
 • pieredze vadošā amatā vai projektu vadībā;       
 • prasme izteikt, argumentēti aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas) un biroja tehniku;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • svešvalodu prasmes (vismaz B1 līmenī);
 • zināšanas personāla vadībā un lietvedībā;
 • pieredze un prasmes darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu piemērošanā;
 • labas plānošanas, organizatoriskas un komunikācijas spējas, loģiskā domāšana, mērķtiecība  un prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 • labas prezentācijas prasmes mutvārdos un rakstiski.

Galvenie pamatpienākumi:

 • pildīt Publisko aģentūru likuma 21.pantā noteiktos pamatuzdevumus;
 • nodrošināt aģentūras darbību atbilstoši Publisko aģentūru likuma prasībām;
 • vadīt aģentūras darbu saskaņā ar Latvijas Republikas reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • pārstāvēt aģentūru attiecībās ar citām personām (fiziskām, juridiskām, valsts un pašvaldību institūcijām);
 • bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt aģentūru tiesā;
 • rīkoties ar aģentūras mantu un finanšu līdzekļiem atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasībām;
 • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un uzdevumu izpildi;
 • sagatavot un iesniegt Gulbenes novada pašvaldības administrācijai iestādes budžeta pieprasījumu, budžeta ieņēmumu/izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
 • slēgt nepieciešamos saimnieciskos līgumus iestādes darbības nodrošināšanai ar citām juridiskajām un fiziskajām personām iestādes nolikumā paredzētās darbības īstenošanai apstiprinātā budžeta ietvaros.
 • analizēt un pilnveidot iestādes saimniecisko darbību;
 • izstrādāt un nepieciešamības gadījumā aktualizēt aģentūras attīstības stratēģiju;
 • veikt savlaicīgu un kvalitatīvu statistikas un citu pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un pēc Gulbenes novada pašvaldības administrācijas pieprasījuma, savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavot citus ar profesionālo darbību saistītus dokumentus;
 • piesaistīt finansējumu projektu izstrādē tūrisma nozarē un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Gulbenes novada pašvaldība piedāvā:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā uz attīstību vērstā vidē;
 • radošu un atbildīgu darbu;
 • mēnešalgu sākot no 1067 EUR (1.saime, 13.mēnešalgu grupa 1.kategorija) līdz 1431 EUR (1.saime, 13.mēnešalgu grupa 3.kategorija)  pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti:

 • CV (Curriculum Vitae (Europass formātā)), var pievienot rekomendācijas;
 • motivācijas vēstule (līdz 1 (vienai) A4 lp.);
 • nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
 • Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” attīstības redzējums (līdz 2 (divām) A4 lp.);
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas.

Augstāk minētos dokumentus var iesniegt līdz 2020.gada 9.martam pulksten 12.00:

 • sūtot pa pastu, kas adresēts Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • sūtot elektroniski uz e-pastu personals@gulbene.lv;
 • iesniegt personīgi aizlīmētā aploksnē Gulbenes novada pašvaldības Personālvadības nodaļas personāla speciālistam 201.kabinetā: darbdienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.15 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.00 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 16.00, ar norādi uz aploksnes „Atklātam konkursam Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”  direktora amata vakancei”.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 64497716

Nolikums

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *